Aug 2012

Villaksensdag

Pasted Graphic

Reddningsaksjon for vossolaks


Den verdensberømte Vosso-laksen er berget!
vossnormann
Fiskebiologen Eirik Normann kontrollerer storlaks med kurs for Vosso.

Det ser ut som om første del av redningsaksjonen for stammen av verdens største laksetype vil lykkes. I fjor ble Vosso fylt opp med gytefisk som kom tilbake fra beiteplassene
i havet, og det ser ut til at vi også i år fyller opp elva av gytefisk, sier fiskebiologen Eirik Straume Normann (bildet) til Fiskeguiden.no. Reportasje: Eivind Fossheim.

Økende naturlig reproduksjon i vassdraget
Vossolaksen som tidlig i sesongen hadde en snittvekt på 10 kilo og som nå fyller gyteplassene i Vosso, stammer fra smolt som er produsert og slept til havs utenfor lusebeltet og fra smolt
som naturlig vokste opp i elva og som selv klarte å komme seg velberget ut til havbeiteplassene.
Forskere har påvist en klar økende naturlig reproduksjon i vassdraget, som følge av at gytebestandsmålet ble nådd i 2011 som første år siden fredningen tidlig på 90-tallet, og målet er at den
ville Vosso-laksen skal klare seg selv når redningsaksjonen avsluttes med de siste slep av klekkeri-smolt våren 2013. Om den andre delen av redningsaksjonen, der målet er at laksen skal
klare alle faser av livsløpet selv, er vellykket, vil en først få svar på når avkommet fra gytefisken i 2011 og årene etter kommer tilbake til elva som gytemoden laks, sier Normann.

40 prosent er flerårgangsgytere
Normann forteller at 40 prosent av gytebestanden flerårgangsgytere og med en snittvekt på 10 kilo og flere gubber på opptil 18 kilo, tyder på at redningsaksjonen så langt har vært en suksess.

Prøvefiske med kjempefangster
Elveeiere og sportsfiskere har skyhøye forventninger. I løpet av tre dager, fra 13. til 15.juli 2012, ble det ved prøvefiske fra Bolstad til Evangervatnet tatt 50 laks fra 8 til 14 kilo.
Det ble fisket med 7 stenger og 90 prosent av laksen ble tatt på flue, resten på sluk.

Store utfordringer hos den lokale forvaltning når laksefisket skal åpnes
Vosso-laksen har vært fredet i over 20 år. Nå er håpet til elveeiere og sportsfiskere at elva kan åpnes for et forsiktig laksefiske fra 2013. Fiskeguiden.no ser frem til åpningsdagen, og er klar
over de utfordringer det ligger hos forvaltningen til hvem som skal få fiske her og hvilke kvoter og regler som må settes for å opprettholde en fremtidig bærekraft stamme. Fiskeguiden.no
antar at mesteparten av fisket må bli åpent for folk flest. Mange vil hevde at det er naturlig med de mange titalls millioner som staten har satset på denne redningsaksjonen.Vosso, kjempelaks, 3
En tredjegangsgyter fra de gode,gamle dager i 1960-årene. Foto: Eivind Fossheim


Ødelagte storlakselver kan restaureres Vosso-laksen var sammen med Årøy-laksen verdens
mest storvokste atlanterhavslaks. Før laksestammen i Vosso kolapset og Årøyelva ble ødelagt av kraftutbygging, var det vanlig å ta laks på mellom 20 og 30 kilo. Med en god forvaltning av laksestammen i Årøyelva, kan dette fortsatt bli en god storlakselv, mens redningsaksjonen i Vosso kan føre til at dette vassdraget seiler opp som den beste storlakselva i Sør-Norge. Den velykkede redningsaksjonen i Vosso vil forhåpentligvis smitte over til andre vassdrag, der utfordringer står i kø. Fotos: Oddvar Drevsjø ved Voss Klekkeri, som har vært en viktig del av redningsaksjonen, her med årets lakseunger som skal settes ut i Evangervatnet før den taues til havs som smolt til våren. Eirik Normann, Geir Magne Dammersvik og Knut Helge Kulshammar har god oversikt over storlaksen som kommer inn i nota.

vossoutkikk

vossklekkeri
Oddvar Drevsjø ved Voss klekkeri med lakse smolt som som forhåpentligvis skal komme tilbake som stor Vossolaks.

Artikkel og bilder fra
fiskeguiden.no / Eivind Fossheim