Sal av dagskort i Bolstadelva 2017

KJØP FISKEKORT PÅ SCANTURA.NO

Første ledige dag er mandag 26.juni

Priser:
Fram til 4.juli 1500 kr pr person.
8.juli - 16.juli 1100 kr pr. person.
17.juli - 29.juli 900 kr pr. person.
31.juli - 18.august 600 kr pr. person.
19.august - 31.august 400 kr pr. person.


Praktisk gjennomføring

Sidan dette er eit FORSKNINGSFISKE og IKKJE EIT ORDINÆRT FISKE, så er det nokon spesielle retningslinjer. Alle som har kjøpt fiskekort for den aktuelle dagen møter ved Oddsbu klokka 08:30 for informasjon om fiske og fiskeplasser.
Her vert det mogeleg å få lånt knutelause håvar om ein ikkje har dette sjølv.

1. Det vert sett krav om at det må vere 2 personar pr. høl. Begge kan fiske med kvar si stang.
2. Kun snutemerka laks skal avlivast, dette blir gjort av Bolstadelva AS.
3. Mothakar på treble-krok og dobbelkrok skal vera fjerna (innknept).
4. Ved fangst skal det nyttast knutelause håvar.
5. Flue, sluk og ulike typar dorgereiskaper kan brukast (maksimum ein treble-krok).
6. Fiske blir inndelt i økter frå kl.09:00 – 14:00 og kl. 17:00-22:00. Det blir rullering nedover kvar 2,5 time. Det blir da 1 rullering per økt.
7. Alle som skal fiske må ha betalt fisketrygdavgift.

Oppsyn og fangstrapportering
Grunneigarlaget vil i heile fiskeperioden ha 1-2 personar i elva som vil ha ansvar for scanning av snutemerka laks. Desse personane vil og ha ansvar for å føre fangstrapport og ta vare på merker og skjell prøver.
Det vil bli utlevert skriftleg informasjon omkring reglane ved fisket. Grunneigarlaget vil utanom fisketidene / fiskeperioden gjennomføre oppsyn lags elva og vise bort personar utan gyldig fiskekort.


English

BUY FIHSING LICENSE HERE SCANATURA.NO


Practical implementation

Since this is a RESEARCH FISHING and not an ordinary FISHING, it has some special guidelines. Anyone who has purchased a fishing license for the current day meetings at Oddsbu at 8:30 for information about fishing and fishing spots.
Yo can borrow fish landing nett at Oddsbu, if you don`t have it yourself.

1. There must be 2 persons at each pool. Both can fish with at the same time.
2. Only snout tagged salmon should be killed, this will be done by Bolstadelva AS.
3. barbs on treble hook and double hook should be removed vera (innknept).
4. The catch should be useful knot Lause Håvar.
5. Fly, lures and different types dorgereiskaper can be used (maximum ein treble-hook).
6. Fishing will be divided into sessions from kl.09: 00 - 14:00 The and noon. 17: 00-22: 00. There are rolling down each 2.5 hours. It then becomes one rollover per session.
7. All persons wishing to fish must have prepaid fishing tax.


Due team will be in total fishing period have 1-2 people in the river which will be responsible for scanning the snout tagged salmon. These persons will also have responsibility for keeping a catch report and taking care of brands and shellfish samples.
One will be given written information about the rules on fishing. Due team will Outside the main fishing times / fishing period conduct supervision ply the river and remove any person without a valid license.


Bolstadelva_WMS_bakside_info_100713-2